Nolikums GLBL-2021

SKATE „GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ 2021”

1. Organizētāji

Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar BVKB, VNĪ, Latvijas Pašvaldību savienību, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, RISEBA FAD un 15 būvniecības nozares sabiedriskajām organizācijām.

2. Skates mērķis

Celt būvniecības procesa kvalitāti, nosakot un popularizējot labākās būves un labās prakses piemērus būvniecības procesā Latvijā un ārzemēs 2021. gadā, atbalstīt profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteikt atzinību un motivēt nozares pārstāvjus profesionāliem izaicinājumiem, akcentējot būvniecības procesa gala rezultātu – būvi.

3. Skates norise

Būves piesaka no 2022. gada 1.februāra līdz 2022. gada 15.martam (ieskaitot).

Pieteikums, kas atrodas gadabuve.lv, aizpildāms digitāli atbilstoši nolikuma 6.1. punktam.

Pielikumi atbilstoši nolikuma 6.2. – 6.8. punktiem nosūtāmi uz LBA e-pastu gadabuve@gmail.com, vai nosūtot uz šo e-pastu saiti ar datu glabāšanas vietu, kas derīga un aktīva vismaz līdz 2022.gada 30.aprīlim.

Pirmā kārta. Žūrija (nozares eksperti un nozares organizāciju pārstāvji), izmantojot iesniegto informāciju, izvērtē un atlasa būves otrajai kārtai.

Otrā kārta. Žūrija dodas apskatīt būves un tikties ar būvnieka un pasūtītāja pārstāvi (attiecas uz būvēm Latvijā). Žūrija izvērtē un izvirza finālistus skates trešajai kārtai.

Trešā kārta ir publiska. Finālā iekļuvušās būves prezentē būvētājs un pasūtītājs, stāsta par būves tapšanas gaitu, akcentējot nolikuma 7.punktā minētos kritērijus, un pamato, kādēļ būve pretendē balvai Gada labākā būve Latvijā 2021, kā arī atbild uz žūrijas un citu klausītāju jautājumiem.

Apbalvošana notiks 2022. gada vasarā.

4. Skates uzdevumi

4.1. Novērtēt labās prakses piemērus, progresīvās būvniecības tehnoloģijas un būvju kvalitāti.

4.2. Popularizēt atbilstošu ekoloģisku un Latvijā ražotu būvmateriālu izmantošanu būvēs.

4.3. Aktivizēt būvju pasūtītāju, projektētāju un būvētāju sadarbību.

4.4. Popularizēt būvniecības uzņēmumu, būvmateriālu ražotāju, projektētāju un inženieru sasniegumus medijos un sabiedrībā.

4.5. Sekmēt būvniecības nozares attīstību un nozares pārstāvju savstarpēju sadarbību.

5. Skates nominācijas

Skatei var izvirzīt būves Latvijā, kā arī Latvijas būvuzņēmēju būvētās ēkas ārzemēs, kuras nodotas ekspluatācijā 2021. gadā, šādās nominācijās:

5.1. Dzīvojamā jaunbūve:

 • ar nepilnu apdari – daudzdzīvokļu ēkas, privātmājas;
 • ar pilnu apdari – daudzdzīvokļu ēkas, privātmājas.

5.2. Publiskā jaunbūve – valsts, izglītības, veselības, kultūras, sporta, tirdzniecības iestāžu un biroja ēkas,

Ražošanas ēkas jaunbūve, pārbūve un atjaunošana.

5.3. Pārbūve – būves, kurām ir mainīts būves, vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietošanas veidu.

5.4. Restaurācija – ēka vai tās daļa, kurai pirms darbu uzsākšanas ir saņemta pieminekļa aizsardzības instances darbu atļauja un pēc būvdarbu pabeigšanas ir iesniegta atskaite par veiktajiem restaurācijas darbiem (arī restaurācijas pase).

5.5. Inženierbūve – jaunbūvēti, pārbūvēti vai atjaunoti ceļi, tilti, pārvadi un citi infrastruktūras objekti.

5.6. Ainava – atjaunoti, pārbūvēti vai no jauna būvēti:

 • ārtelpas objekti (parki, skvēri, laukumi, pagalmi, ūdensobjekti, kapsētas, stāvparki, gājēju ielas, veloceļi);
 • dabas un tūrisma infrastruktūra (takas, laipas, dabas objekti, pludmales, peldbūves, dabas un ainavas aizsardzības objekti, klimata mainību mazinoši objekti);
 • sporta, aktīvas atpūtas un kultūras infrastruktūra (stadioni, estrādes, skatu torņi, sporta un bērnu spēļu laukumi).

5.7. Koka būve – Latvijas būvkomersantu projektētās vai būvētās būves, kurām nesošie elementi un konstrukcijas ir izgatavotas no koka.

5.8. BIM objekts – BIM (Būves informācijas modelis vai datu modelēšana) tehnoloģiju ieviešana Latvijas būvkomersantu projektētās vai būvētās būvēs.

5.9. Žūrijas kompetencē ir izcelt vienu būvi ārpus nominācijām, ar žūrijas balsojumu piešķirot tai Lielo Balvu “Gada labākā būve Latvijā”. Šai nominācijai izvirzītā būve nesaņem balvu savā nominācijā. Žūrija šo balvu var arī nepiešķirt.

6. Iesniedzamie materiāli (katrai iesniegtajai būvei pieteikums un iesniedzamā informācija jānoformē atsevišķi)

6.1. Pieteikums skatei – ziņas par būvi – mājaslapā www.gadabuve.lv augšējā rīku joslā PIETEIKTIES aizpildāms digitāli:

6.1.1. Nominācijas nosaukums

6.1.2. Būves nosaukums, adrese,

6.1.3. Pasūtītājs, kontakti (tālrunis, e-pasts),

6.1.4. Projekta autors vai autori, kontakti (tālrunis, e-pasts),

6.1.5. Galvenais būvuzņēmējs vai līgumsabiedrība, kontakti (tālrunis, e-pasts),

6.1.6. Būvuzrauga vārds, uzvārds un kontakti (tālrunis, e-pasts), un firmas nosaukums, ja būvuzraudzību veic firma,

6.1.7. Projektētāji – konstruktori (vēlams aprakstīt projektētāju īpašo ieguldījumu), kontakti (tālrunis, e-pasts),

6.1.8. Galvenie darbuzņēmēji (vēlams izcelt darbuzņēmēju īpašo ieguldījumu), kontakti (tālrunis, e-pasts),

6.1.9. Būves finansējuma avots (valsts un pašvaldība, Eiropas Savienības fondi, privātais kapitāls),

6.1.10. Būvi raksturojoši lielumi (apbūves laukums – m2, kopējā platība – m2, būvtilpums – m3, būves augstums – m, virszemes stāvu skaits, pazemes stāvu skaits, teritorijas labiekārtojamā platība – m2, energoefektivitātes klase – kWh/m2 gadā un citi),

6.1.10. Latvijā ražoto materiālu izmantošana,

6.1.11. Ekoloģisko materiālu izmantošana,

6.1.12. Būves izmaksas eiro un ēkas platības 1 kvadrātmetra izmaksas eiro,

6.1.13. Būvniecības ilgums mēnešos,

6.1.14. Kontaktpersona, tālrunis, e-pasts.

Pieteikumā iesniegtā informācija pilnā vai daļējā apjomā tiek publicēta skates gadagrāmatā, skates mājaslapā un sociālajos tīklos. Būves pieteicējs ir atbildīgs par iesniegtās informācijas patiesumu.

6.2. Akts par būves nodošanu ekspluatācijā 2021.gadā (skenēts),

6.3. Būvprojekta Arhitektūras daļa: Teritorijas sadaļa, Būvprojekta ģenerālplāns, Arhitektūras risinājumi,

6.4. Būves projektēšanā un būvniecībā izmantotie inženierizpētes materiāli, t. i. visām būvēm ģeotehniskās izpētes materiāli, pārbūves gadījumā arī tehniskās apsekošanas materiāli,

6.5. Būvkonstrukciju aprēķinu atskaite, atbilstoši LVS 1046:2015 4. nodaļas prasībām (Žūrijai ir tiesības pieteikto būvi nevirzīt uz nākamo kārtu, ja nav iesniegta šī atskaite),

6.6. Būvprojekta Būvkonstrukciju daļa – rasējumi tehniskā projekta stadijā, pēc kuriem būve reāli tika uzbūvēta (rūpnīcas detalizācijas rasējumi netiek prasīti)

6.7. Energoefektivitātes sertifikāts (skenēts), ja ir attiecināms.

6.8. Nominācijai BIM projekts un citām nominācijām, ja ir pielietota BIM:
6.8.1. BIM modeļi .ifc formātā,
6.8.2. BEP (BIP) jeb BIM Execution Plan (BIM izpildes plāns), jeb dokuments, kas apraksta BIM realizācijas procesu,
6.8.3. īss apraksta par BIM izmantošanu pieteiktajā projektā,

6.9. Ne mazāk kā 5 līdz 10 augstas kvalitātes fotogrāfijas (digitālā formā, vismaz 3 MB izmērā vai lielākas), kurās labi redzama pieteiktā būve,

6.10. Apliecinājums par reģistrācijas maksas iemaksu,

Vēlams:

6.11. Atsauksmes.

6.12. Ēkas gaisa caurlaidības testa atskaite (atbilstoši LBN 002-19 un LVS EN 13829:2013),

6.13. Dzīves cikla aprēķins,

6.14. Eksperta slēdziens nestandarta risinājumiem,

6.15. Video un foto materiāls digitālā formātā par būvniecības procesu.

Skatei iesniegtie materiāli netiek atdoti atpakaļ. Iesniegtos materiālus, t. sk. vizuālos organizētāji drīkst izmantot pēc saviem ieskatiem skates pasākumos, kā arī izglītojošiem vai citiem nekomerciāliem mērķiem.

Visus iesniedzamos materiālus (skenētus) var iesniegt digitālā formātā pa e-pastu: gadabuve@gmail.com, vai arī pa šo pašu e-pastu nosūtot saiti ar pieeju datu glabātuvei, kam jābūt pieejamai vismaz līdz 30.04.2022.

7. Vērtēšanas kritēriji

7.1. Dzīvojamai jaunbūvei, Publiskai jaunbūvei, Pārbūvei, Koka būvei:

 • Konstruktīvie risinājumi
 • Ugunsdrošība un evakuācija
 • Vides pieejamība
 • Inovatīvu risinājumu izmantojums
 • Inženiersistēmas, mikroklimats
 • Energoefektivitāti veicinošu risinājumu pielietojums
 • Ēkas komforts, funkcionalitāte
 • Iebūvēto materiālu kvalitāte
 • Darbu izpildes kvalitāte
 • Sabiedrības ieguvums

7.2.Restaurācijai:

 • Restaurācijas darbu sarežģītība
 • Restaurācijas darbu, objekta kultūras mantojuma vērtība
 • Inovatīvu risinājumu, materiālu izmantojums
 • Energoefektivitāti veicinošu risinājumu pielietojums
 • Iebūvēto materiālu kvalitāte
 • Darbu izpildes kvalitāte
 • Sabiedrības ieguvums

7.3. Inženierbūvei:

 • Konstruktīvie risinājumi
 • Inovatīvu risinājumu izmantojums
 • Energoefektivitāti veicinošu risinājumu pielietojums
 • Inženierbūves darbu sarežģītība
 • Iebūvēto materiālu kvalitāte
 • Darbu izpildes kvalitāte
 • Sabiedrības ieguvums

7.4. Ainavai:

 • Esošo dabas un kultūras vērtību saglabāšana
 • Celiņu, laukumu un citu inženierbūvju struktūru kvalitāte
 • Labiekārtojuma elementu kvalitāte
 • Stādījumu kvalitāte
 • Inovatīvu risinājumu izmantojums
 • Energoefektivitāti veicinošu risinājumu izmantojums
 • Ilgtspējīgu risinājumu/materiālu izmantojums
 • Klimata mainību mazinošu risinājumu izmantojums
 • Vides pieejamība
 • Sabiedrības ieguvums
 • Konstruktīvie risinājumi (ja attiecināms)

7.5. BIM objektam:

 • BIM Modeļa sarežģītības pakāpe
 • BIM Modeļa detalizācijas pakāpe
 • BIM modeļa kvalitāte
 • BIM projekta organizācija
 • BIM modeļa izmantošana (plānošanā, tāmēšanā, ražošanā, būvniecībā, ekspluatācijā)

8. Būves pieteikšana un reģistrācijas maksa

8.1. Ikviena fiziska vai juridiska persona var ieteikt skates žūrijai izvērtēt 2021. gadā ekspluatācijā nodotu būvi.  Skates organizētāji informē būvnieku un būves īpašnieku par ieteikumu un lūdz iesniegt materiālus vērtēšanai.

8.2. Žūrijai ir tiesības iekļaut skatē un novērtēt sabiedriski nozīmīgavalsts un pašvaldību būves. Šādā gadījumā skates reģistrācijas maksa netiek prasīta.

8.3. Būvju pieteicēji – Latvijā Būvkomersantu reģistrā reģistrēti būvuzņēmēji, nozares sabiedriskās organizācijas, pasūtītāji, projektētāji, pašvaldības, būvspeciālisti.

8.4. Reģistrācijas maksa par būves dalību skatē ir 200.00 EUR (divi simti eiro, 00 centi) un PVN 21% 42.00 EUR, kopā 242.00 EUR. Ja pieteicējs piesaka vairākas būves, tad par katru nākamo skatei pieteikto būvi reģistrācijas maksa tiek samazināta par 50.00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) un PVN 21% 10.50 EUR, kopā 60.50 EUR. Pieteicējam ir tiesības atteikties no šīs atlaides, maksājot pilnu summu EUR 242 par katru pieteikto būvi, lai atbalstītu nozares profesionālā vērtējuma ikgadējo norisi.

8.5. Pašvaldības objektus skatei var pieteikt bez maksas.

Pārskaitījuma rekvizīti:

Biedrība “Latvijas Būvnieku asociācija”

Reģ.Nr. 40008015589

Banka: AS Swedbank; HABALV22

Konta Nr.: LV86 HABA 0551 0152 64911

9. Skates žūrijas sastāvs un būvju vērtēšana

9.1. Skates žūrijā iekļauti nozares eksperti, kuri deleģēti no RTU, LLU, RISEBA FAD, BVKB,VNĪ, LPS un 17 būvniecības nozares sabiedriskajām organizācijām.** (Pilns valsts un sabiedrisko organizāciju saraksts lasāms zemāk)

9.2. Žūrijas priekšsēdētājs ir Normunds Grinbergs, LBA valdes priekšsēdētājs.

9.3. Katram žūrijas dalībniekam un priekšsēdētājam ir vienas balss tiesības.

9.4. Katrs žūrijas loceklis vērtē būves pēc noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

9.5. Žūrijas locekļi, kuri piedalījušies kādas būves projektēšanā vai būvniecībā, tās vērtēšanā nepiedalās.

9.6. Žūrijai ir tiesības vērtēt un lemt par pieteiktās būves atbilstību nominācijai.

9.7. Žūrijas dalībnieku atsevišķais vērtējums un tā pamatojums, kā arī apkopojums būvju gala vērtējumā ar punktiem nav publiski pieejama informācija.

Piesakot objektu skatei, pieteicēji piekrīt nolikuma noteikumiem.

Kontaktinformācija: gadabuve@gmail.com, +371 26484891 – Baiba Mierkalne

 

** Valsts un sabiedrisko organizāciju saraksts:

 • Latvijas Būvnieku asociācija
 • Latvijas Būvinženieru savienība
 • Būvniecības valsts kontroles birojs
 • Valsts nekustamie īpašumi
 • Latvijas Pašvaldību savienība
 • Rīgas Tehniskā universitāte
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 • Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA FAD
 • Koka Būvniecības klasteris
 • Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija
 • Būvmateriālu ražotāju asociācija
 • Latvijas Ainavu arhitektu biedrība
 • Latvijas Ģeotehniķu savienība
 • Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociācija
 • Latvijas Jumiķu apvienība
 • Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija
 • Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība
 • Transportbūvju inženieru asociācija
 • Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija
 • Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome
 • Latvijas Inženierkonsultantu asociācija
 • Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija
 • Latvijas ceļu būvētājs