Nolikums 2016

SKATE „GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ 2016”
(Skate reģistrēta Latvijas Republikas Patentu valdē, Valsts preču zīmju reģistrs Nr.  M 60685)NOLIKUMS1. Organizētāji
Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, 13 būvniecības nozares sabiedriskajām organizācijām, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Biznesa augstskolas “Turība” Komunikācijas fakultāti.

2. Skates mērķis
Veicināt būvniecības procesa kvalitāti Latvijā, nosakot un popularizējot labākās būves un labās prakses piemērus būvniecības procesa ierosināšanā, arhitektūrā, projektēšanā, būvniecībā un būvuzraudzībā Latvijā 2016. gadā, veicināt  profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteikt atzinību un motivēt nozares pārstāvjus profesionāliem izaicinājumiem.

3. Skates norise
Būves piesaka  no 2016. gada 17. oktobra līdz 2017. gada 20. janvārim.

Pieteikums iesniedzams drukātā vai digitālā formātā LBA birojā Skolas ielā 21-201, Rīgā. Būvi var pieteikt arī zvanot 67228584, vai nosūtot pieteikumu uz LBA e-pastu lba@latnet.lv.

Pirmā kārta. Žūrija (nozares eksperti un nozares organizāciju pārstāvji) izvērtē un atlasa būves otrajai kārtai pēc iesniegtās informācijas.

Otrā kārta. Žūrija dodas skatīt būves un tikties ar būvnieku pārstāvi un pasūtītāju. Žūrija izvērtē un izvirza finālistus skates trešajai kārtai.

Trešā kārta ir publiska. Finālā iekļuvušās būves prezentē to būvētāji/pasūtītāji, stāsta par būves tapšanas gaitu un pamato, kādēļ šī būve pretendē uz nosaukumu „Gada labākā būve Latvijā 2016”, kā arī atbild uz žūrijas un interesentu jautājumiem.

Apbalvošana notiks 2017. gada martā.

4. Skates uzdevumi
4.1. Novērtēt labās prakses piemērus, progresīvās būvniecības tehnoloģijas un būvju kvalitāti.
4.2. Popularizēt atbilstošu ekoloģisku un Latvijā ražotu būvmateriālu izmantošanu būvēs.
4.3. Veicināt būvju pasūtītāju, projektētāju un būvētāju sadarbību.
4.4. Popularizēt būvniecības uzņēmumu, būvmateriālu ražotāju, projektētāju un inženieru sasniegumus masu medijos un sabiedrībā.
4.5. Sekmēt būvniecības nozares attīstību un nozares pārstāvju savstarpēju sadarbību.

5. Skates nominācijas
Skatei var izvirzīt būves, kuras nodotas ekspluatācijā 2016. gadā, šādās nominācijās:
5.1. Dzīvojamā jaunbūve
5.1.1. ar pelēko apdari – daudzdzīvokļu ēkas, privātmājas.
5.1.2. ar pilnu apdari – daudzdzīvokļu ēkas, privātmājas.
5.2. Publiskā jaunbūve – valsts, izglītības, veselības, kultūras, sporta, tirdzniecības iestāžu un biroja ēkas.
5.2.1. Ražošanas ēkas jaunbūve, pārbūve un atjaunošana.
5.3. Pārbūve – būves, kurām ir mainīts būves vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietošanas veidu
5.4. Atjaunošana – būves, kurām ir nomainīti nolietojušies būves nesošie elementi vai konstrukcijas vai veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju.
5.5. Restaurācija – ēka vai tās daļa, kurai pirms darbu uzsākšanas ir saņemta pieminekļa aizsardzības instances darbu atļauja un pēc būvdarbu pabeigšanas ir iesniegta atskaite par veiktajiem restaurācijas darbiem (arī restaurācijas pase).
5.6. Inženierbūve – jaunbūvēti, pārbūvēti vai atjaunoti ceļi, tilti, pārvadi un citi infrastruktūras objekti.
5.7. Ainava – atjaunoti vai jaunbūvēti publiskas ārtelpas objekti, parki, estrādes, atpūtas un sporta laukumi.

Žūrijas kompetencē ir izcelt vienu būvi ārpus nominācijām, ar žūrijas balsojumu piešķirot tai “Gada labākā būve Latvijā” lielo balvu. Šai nominācijai izvirzītā būve nesaņem balvu savā nominācijā. Žūrija šo nomināciju var arī nepiešķirt.

6. Iesniedzamie materiāli (katrai iesniegtajai būvei materiāli jānoformē atsevišķi)
6.1. Pieteikums skatei – ziņas par būvi (uz nolikumam pievienotās veidlapas, veidlapa obligāti iesniedzama arī digitālā formā datu nesējā MS Word formātā):
6.1.1. Atrašanās vieta.
6.1.2. Pasūtītājs, kontakti (tālrunis, e-pasts).
6.1.3. Projekta autors vai autori, kontakti (tālrunis, e-pasts).
6.1.4. Galvenais būvuzņēmējs vai līgumsabiedrība, kontakti (tālrunis, e-pasts).
6.1.5. Būvuzrauga pilns vārds, uzvārds un kontakti (tālrunis, e-pasts), vai firmas nosaukums, ja būvuzraudzību veic firma.
6.1.6. Projektētāji – konstruktori (vēlams aprakstīt projektētāju īpašo ieguldījumu), kontakti (tālrunis, e-pasts).
6.1.7. Galvenie darbuzņēmēji (vēlams izcelt darbuzņēmēju īpašo ieguldījumu), kontakti (tālrunis, e-pasts).
6.1.8. Būvi raksturojoši lielumi.
6.1.9. Latvijā ražoto materiālu izmantošana.
6.1.10. Ekoloģisko materiālu izmantošana.
6.1.11. Būves izmaksas eiro.
6.1.12. Būvniecības ilgums mēnešos.
6.2. Akts par būves nodošanu ekspluatācijā (kopija).
6.3. Vismaz 5 augstas kvalitātes fotogrāfijas (digitālā formā), kurās labi redzama pieteiktā būve.
6.4.Būves projektēšanā un būvniecībā izmantotie inženierizpētes materiāli, t.i. visām būvēm ģeotehniskās izpētes materiāli, un pārbūves gadījumā arī tehniskās apsekošanas materiāli.
6.5. Būvkonstrukciju aprēķinu atskaite atbilstoši LVS 1046:2015 4. nodaļas prasībām (Žūrijai ir tiesības pieteikto būvi nevirzīt uz nākamo kārtu, ja nav iesniegta šī atskaite).
6.6. Būvkonstrukciju daļa – rasējumi tehniskā projekta stadijā, pēc kuriem būve reāli tika uzbūvēta (rūpnīcas detalizācijas rasējumi netiek prasīti).
6.7. Apliecinājums par reģistrācijas maksas veikšanu.
Vēlams:
6.8. Atsauksmes.
6.9. Energoefektivitātes sertifikāts (kopija).
6.10. Dzīves cikla aprēķins.
6.11. Eksperta slēdziens nestandarta risinājumiem.
6.12. Video un foto materiāls digitālā formātā par būvniecības procesu.

Skatei iesniegtie materiāli netiek atdoti atpakaļ.
Skatei iesniegtos materiālus, t.sk. vizuālos organizētāji drīkst izmantot pēc saviem ieskatiem, pasākumos, kas nav virzīti uz peļņas gūšanu.
Visus iesniedzamos materiālus (kopētus vai skenētus) var iesniegt arī digitāli datu nesējā, vai nosūtot saiti uz LBA e-pastu lba@latnet.lv ar pieeju datu glabātuvei.

7.Vērtēšanas kritēriji
7.1. Dzīvojamai jaunbūve, publiskai jaunbūvei, pārbūvei, atjaunošanai:
Konstruktīvie risinājumi
Inovatīvu risinājumu izmantojums
Inženierkomunikācijas, mikroklimats
Energoefektivitāti veicinošu risinājumu pielietojums
Ēkas komforts, funkcionalitāte
Iebūvēto materiālu kvalitāte
Darbu izpildes kvalitāte
Sabiedrības ieguvums

7.2.Restaurācija:
Restaurācijas darbu sarežģītība
Restaurācijas darbu, objekta kultūras mantojuma vērtība
Inovatīvu risinājumu, materiālu izmantojums
Energoefektivitāti veicinošu risinājumu pielietojums
Iebūvēto materiālu kvalitāte
Darbu izpildes kvalitāte
Sabiedrības ieguvums

7.3. Inženierbūvei:
Konstruktīvie risinājumi
Inovatīvu risinājumu izmantojums
Energoefektivitāti veicinošu risinājumu pielietojums
Inženierbūves darbu sarežģītība
Iebūvēto materiālu kvalitāte
Darbu izpildes kvalitāte
Sabiedrības ieguvums

7.4. Ainavai:
Esošo dabas un kultūras vērtību saglabāšana
Celiņu, laukumu un citu inženierbūvju struktūru kvalitāte
Labiekārtojuma elementu kvalitāte
Stādījumu kvalitāte
Inovatīvu risinājumu izmantojums
Energoefektivitāti veicinošu risinājumu izmantojums;
Ilgtspējīgu risinājumu/materiālu izmantojums;
Sabiedrības ieguvums

8. Būves pieteikšana un reģistrācijas maksa
8.1. Ikviena fiziska vai juridiska persona var ieteikt skates žūrijai izvērtēt 2016. gadā ekspluatācijā nodotu būvi.  Skates organizētāji informē būvnieku un būves īpašnieku par ieteikumu un lūdz iesniegt materiālus vērtēšanai.
8.2. Žūrija ir tiesīga iekļaut skatē un novērtēt valsts un pašvaldību būves, kas ir sabiedriski nozīmīgas. Šādā gadījumā skates reģistrācijas maksa netiek piemērota.
8.3. Būvju pieteicēji – Latvijā Būvkomersantu reģistrā reģistrēti būvuzņēmēji, nozares sabiedriskās organizācijas, pasūtītāji, projektētāji, pašvaldības.
8.4. Reģistrācijas maksa par dalību skatē ir 200.00 EUR (divi simti eiro). Par katru nākamo skatei izvirzīto būvi reģistrācijas maksa tiek samazināta par 50.00 EUR (piecdesmit eiro).
8.5. Pašvaldībām dalība skatē ir bez maksas!
8.6. Būvēm, kas nodotas ekspluatācijā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 30.septembrim, iesniegšanas termiņš ir 2016.gada 1.decembris.
8.7. Būvēm, kas nodotas ekspluatācijā no 2016.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 31.decembrim, iesniegšanas termiņš ir 2017.gada 20.janvāris.
8.8. Būvēm, kas ir nodotas ekspluatācijā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 30.septembrim, bet skatei pieteiktas pēc 2016.gada 1.decembra, reģistrācijas maksa par dalību skatē ir 300.00 (trīs simti eiro).

Rēķinus var saņemt LBA birojā Skolas ielā 21 – 201.kab., Rīgā.
Pārskaitījuma rekvizīti:
Biedrība “Latvijas Būvnieku asociācija”
Reģ.Nr. 40008015589
Banka: AS “Swedbank”
SWIFT: HABA LV22
Konta Nr.: LV19HABA0551003376730.

9. Skates žūrijas sastāvs un pretendentu vērtēšana
9.1. Skates žūrija ir nozares eksperti, kuri deleģēti no 15 būvniecības nozares sabiedriskajām organizācijām.
9.2. Žūrijas priekšsēdētājs ir Normunds Grinbergs, LBA prezidents.
9.3. Katram žūrijas loceklim ir vienas balss tiesības.
9.4. Žūrijas locekļi, kuri bijuši iesaistīti būves projektēšanā vai būvniecībā, šīs  būves izvērtēšanā nepiedalās.

10. Apbalvojumi
1. vieta nominācijā – Būvuzņēmējs saņem skulptūru un diplomu par 1. vietu nominācijā. Pasūtītājs saņem pie ēkas piestiprināmu plāksni un diplomu par 1. vietu nominācijā. Darbuzņēmēji un projektētāji saņem diplomu par 1. vietu nominācijā.
2. vieta nominācijā – Būvuzņēmējs saņem skulptūru un diplomu par 2. vietu nominācijā. Pasūtītājs saņem pie ēkas piestiprināmu plāksni un diplomu par 2. vietu nominācijā. Darbuzņēmēji un projektētāji saņem diplomu par 2. vietu nominācijā.
3. vieta nominācijā – Būvuzņēmējs saņem skulptūru un diplomu par 3. vietu nominācijā. Pasūtītājs saņem pie ēkas piestiprināmu plāksni un diplomu par 3. vietu nominācijā. Darbuzņēmēji un projektētāji saņem diplomu par 3. vietu nominācijā.
„Gada labākā būve Latvijā 2016” lielā balva – Būvuzņēmējs saņem skulptūru un diplomu. Pasūtītājs saņem pie ēkas piestiprināmu plāksni un diplomu. Darbuzņēmēji un projektētāji saņem diplomu.
Var tikt piešķirtas veicināšanas balvas.