Nolikums GLBL2023

Skates “Gada labākā būve Latvijā 2023” nolikums

 

                1. Organizētāji

 1. Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar BVKB, VAS Valsts nekustamie īpašumi, Latvijas Pašvaldību savienību, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, Rīgas Celtniecības koledžu, RISEBA FAD un 18 būvniecības nozares sabiedriskajām organizācijām.
  1.  Skates mērķis

  Celt būvniecības procesa kvalitāti, nosakot un popularizējot labākās būves un labās prakses piemērus būvniecības procesā Latvijā un ārzemēs 2023.gadā, atbalstīt profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteikt atzinību un motivēt nozares pārstāvjus profesionāliem izaicinājumiem, akcentējot būvniecības procesa gala rezultātu – būvi.

  1.  Skates norise

  Būves piesaka no 2024. gada 1.februāra līdz 2024. gada 31. martam (ieskaitot). Būvju pieteikšana pagarināta līdz 2024. gada 8. aprīlim (ieskaitot).

  Pieteikums, kas atrodas gadabuve.lv, aizpildāms digitāli atbilstoši nolikuma 6.1. punktam.

  Pielikumi atbilstoši nolikuma 6.2. – 6.16.punktiem nosūtāmi uz LBA e-pastu gadabuve@gmail.com, vai nosūtot uz šo e-pastu saiti ar datu glabāšanas vietu, kura ir aktīva un pieejama vismaz līdz 2024. gada 31. maijam.

  Pirmā kārta. Žūrija (nozares eksperti un nozares organizāciju pārstāvji), izmantojot iesniegto informāciju, izvērtē un atlasa būves otrajai kārtai.

  Otrā kārta. Žūrija dodas apskatīt būves un tikties ar būvnieka un būvniecības ierosinātāja pārstāvi (attiecas uz būvēm Latvijā). Žūrija izvērtē un izvirza finālistus skates trešajai kārtai.

  Trešā kārta ir publiska. Finālā iekļuvušās būves prezentē būvētājs un būvniecības ierosinātājs, stāsta par būves tapšanas gaitu, akcentējot nolikuma 7.punktā minētos kritērijus, un pamato, kādēļ būve pretendē balvai Gada labākā būve Latvijā 2023, kā arī atbild uz žūrijas un citu klausītāju jautājumiem.

  Apbalvošana notiks 2024. gada vasarā.

  1.  Skates uzdevumi

  4.1.  Novērtēt labās prakses piemērus, progresīvās būvniecības tehnoloģijas un būvju kvalitāti.

  4.2.  Popularizēt atbilstošu ekoloģisku un Latvijā ražotu būvmateriālu izmantošanu būvēs.

  4.3.  Aktivizēt būvju būvniecības ierosinātāju, projektētāju un būvētāju sadarbību.

  4.4.  Popularizēt būvniecības uzņēmumu, būvmateriālu ražotāju, projektētāju un inženieru sasniegumus medijos un sabiedrībā.

  4.5.  Sekmēt būvniecības nozares attīstību un nozares pārstāvju savstarpēju sadarbību.

  1.  Skates nominācijas

  Skatei var izvirzīt būves Latvijā, kā arī Latvijas būvuzņēmēju būvētās būves ārzemēs, kuras nodotas ekspluatācijā 2023. gadā, šādās nominācijās:

  5.1.  Dzīvojamā jaunbūve:

  ar nepilnu apdari – daudzdzīvokļu ēkas, privātmājas;

  ar pilnu apdari – daudzdzīvokļu ēkas, privātmājas.

  5.2.  Publiskā jaunbūve – valsts, izglītības, veselības, kultūras, sporta, tirdzniecības iestāžu un biroja ēkas, Ražošanas ēkas jaunbūve, pārbūve un atjaunošana.

  5.3.  Pārbūve un atjaunošana – būves, kurām ir mainīts, atjaunots būves, vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietošanas veidu.

  5.4.  Restaurācija – ēka vai tās daļa, kurai pirms darbu uzsākšanas ir saņemta pieminekļa aizsardzības instances darbu atļauja un pēc būvdarbu pabeigšanas ir iesniegta atskaite par veiktajiem restaurācijas darbiem (arī restaurācijas pase).

  5.5.  Inženierbūve – jaunbūvēti, pārbūvēti vai atjaunoti ceļi, tilti, pārvadi un citi infrastruktūras objekti.

  5.6.  Ainavas būve – atjaunoti, pārbūvēti vai no jauna būvēti:

  ārtelpas objekti (parki, skvēri, laukumi, pagalmi, ūdensobjekti, kapsētas, stāvparki, gājēju ielas, veloceļi);

  dabas un tūrisma infrastruktūra (takas, laipas, dabas objekti, pludmales, peldbūves, dabas un ainavas aizsardzības objekti, klimata mainību mazinoši objekti);

  sporta, aktīvās atpūtas un kultūras infrastruktūra (stadioni, estrādes, skatu torņi, sporta un bērnu spēļu laukumi).

  5.7.  Koka būve – būves, kurām nesošie elementi un konstrukcijas ir izgatavotas no koka.

  5.8.  BIM objekts – būves, kuru projektēšanā un būvniecībā ir pielietotas BIM (Būves informācijas modelēšana) tehnoloģijas.

  5.9.  Žūrijai ir tiesības vērtēšanas procesā papildināt nomināciju sarakstu un lemt, kurā nominācijā skatei pieteiktās būves vērtēt.

  5.10.  Žūrijas kompetencē ir izcelt vienu būvi ārpus nominācijām, ar žūrijas balsojumu piešķirot tai Lielo Balvu Gada labākā būve Latvijā. Šai nominācijai izvirzītā būve nesaņem balvu savā nominācijā. Žūrija šo balvu var arī nepiešķirt.

   

  1. Iesniedzamie materiāli (katrai iesniegtajai būvei pieteikums un iesniedzamā informācija jānoformē atsevišķi)

  6.1.  Pieteikums skatei – ziņas par būvi – mājaslapā www.gadabuve.lv augšējā rīku joslā PIETEIKTIES aizpildāms digitāli:

  6.1.1.  Nominācijas nosaukums,

  6.1.2.  Būves nosaukums, adrese,

  6.1.3.  Būvniecības ierosinātājs, kontakti (tālrunis, e-pasts),

  6.1.4.  Projekta autors vai autori, kontakti (tālrunis, e-pasts),

  6.1.5.  Galvenais būvuzņēmējs vai līgumsabiedrība, kontakti (tālrunis, e-pasts),

  6.1.6.  Būvuzrauga vārds, uzvārds un kontakti (tālrunis, e-pasts), un firmas nosaukums, ja būvuzraudzību veic juridiska persona,

  6.1.7.  Projektētāji – konstruktori (vēlams aprakstīt projektētāju īpašo ieguldījumu), kontakti (tālrunis, e-pasts),

  6.1.8.  Galvenie darbuzņēmēji (vēlams izcelt darbuzņēmēju īpašo ieguldījumu), kontakti (tālrunis, e-pasts),

  6.1.9.  Būves finansējuma avots (valsts un pašvaldība, Eiropas Savienības fondi, privātais kapitāls),

  6.1.10.  Būvi raksturojoši lielumi (apbūves laukums – m2, kopējā platība – m2, būvtilpums – m3, būves augstums – m, virszemes stāvu skaits, pazemes stāvu skaits, teritorijas labiekārtojamā platība – m2, energoefektivitātes klase – kWh/m2 gadā un citi),

  6.1.11.  Latvijā ražoto materiālu izmantošana, tai skaitā betons un betona konstrukcijas.

  6.1.12.  Ekoloģisko materiālu izmantošana,

  6.1.13. Informācija par būvē izmantoto betonu (ja attiecināms): betona/dzelzsbetona apjoms, m3; atsegtā betona/dzelzsbetona m2 un tā % daudzums no kopējā betona apjoma būvē; betona veids, piemēram, transportbetons, dzelzsbetons, pašblīvējošais betons, augstas stiprības betons utt.; betona piegādātājs; betona/ dzelzsbetona konstrukciju izgatavotājs,

  6.1.14.  Būves izmaksas eiro un ēkas platības 1 kvadrātmetra izmaksas eiro,

  6.1.15.  Būvniecības ilgums mēnešos,

  6.1.16.  Kontaktpersona, tālrunis, e-pasts.

  Pieteikumā iesniegtā informācija pilnā vai daļējā apjomā tiek publicēta skates gadagrāmatā, skates mājaslapā un sociālajos tīklos. Būves pieteicējs ir atbildīgs par precīzu iesniegto informāciju un tās patiesumu.

  6.2.  Akts par būves nodošanu ekspluatācijā 2023.gadā (skenēts),

  6.3.  Būvprojekta arhitektūras daļa: teritorijas sadaļa, būvprojekta ģenerālplāns, arhitektūras risinājumi,

  6.4.  Būves projektēšanā un būvniecībā izmantotie inženierizpētes materiāli, t. i. visām būvēm ģeotehniskās izpētes materiāli, pārbūves gadījumā arī tehniskās apsekošanas materiāli, būtiskās projekta izmaiņas (ja tādas ir),

  6.5.  Būvkonstrukciju aprēķinu atskaite, atbilstoši LVS 1046:2015 4. nodaļas prasībām (Žūrijai ir tiesības pieteikto būvi nevirzīt uz nākamo kārtu, ja nav iesniegta šī atskaite),

  6.6.  Būvprojekta būvkonstrukciju daļa – rasējumi tehniskā projekta stadijā, pēc kuriem būve reāli tika uzbūvēta (rūpnīcas detalizācijas rasējumi netiek prasīti),

  6.7.  Energoefektivitātes sertifikāts (skenēts), ja ir attiecināms,

  6.8.  Nominācijai BIM projekts un citām nominācijām, ja ir pielietota BIM:

  6.8.1.  BIM modeļi .ifc formātā,

  6.8.2.  BEP (BIP) jeb BIM Execution Plan (BIM izpildes plāns), jeb dokuments, kas apraksta BIM realizācijas procesu,

  6.8.3.  īss apraksts par BIM izmantošanu attiecīgajā projektā,

  6.9.  Ne mazāk kā 5 līdz 10 augstas kvalitātes fotogrāfijas (digitālā formā, vismaz 3 MB izmērā vai lielākas), kurās labi redzama pieteiktā būve,

  6.10.  Apliecinājums par reģistrācijas maksas iemaksu,

  Vēlams:

  6.11.  Atsauksmes,

  6.12.  Ēkas gaisa caurlaidības testa atskaite (atbilstoši LBN 002-19 un LVS EN 13829:2013),

  6.13.  Dzīves cikla aprēķins,

  6.14.  Eksperta atzinums nestandarta risinājumiem,

  6.15.  Video un foto materiāls digitālā formātā par būvniecības procesu,

  6.16.  Informācija par būves tapšanas gaitā fiksētiem labās prakses piemēriem  būves risinājumiem, kas paredz augstāku standartu nekā vispārpieņemtie būvnormatīvi.

  Būves pieteicējs ir atbildīgs par iesniegtās informācijas pareizību un informē pieteiktās būves būvniecībā iesaistītās personas (būvniecības ierosinātāju, izpildītāju, projekta autoru un būvuzraugu) par būves pieteikšanu skatei.

  Skatei iesniegtie materiāli netiek atdoti atpakaļ. Iesniegtos materiālus, t. sk. vizuālos organizētāji drīkst izmantot pēc saviem ieskatiem skates pasākumos, kā arī izglītojošiem vai citiem nekomerciāliem mērķiem.

  Visus iesniedzamos materiālus (skenētus) var iesniegt digitālā formātā pa e-pastu: gadabuve@gmail.com, vai arī pa šo pašu e-pastu nosūtot saiti ar pieeju datu glabātuvei, kam jābūt pieejamai vismaz līdz 31.05.2024..

   

  1.  Vērtēšanas kritēriji

  7.1.  Dzīvojamai jaunbūvei, Publiskai jaunbūvei, Pārbūvei un atjaunošanai, Koka būvei:

  • Arhitektoniskie un konstruktīvie risinājumi
  • Ugunsdrošība un evakuācija
  • Vides pieejamība
  • Inovatīvu risinājumu izmantojums (ja attiecināms)
  • Inženiersistēmas, mikroklimats
  • Energoefektivitāti veicinošu risinājumu pielietojums
  • Ēkas komforts, funkcionalitāte
  • Iebūvēto materiālu kvalitāte
  • Darbu izpildes kvalitāte
  • Sabiedrības ieguvums

  7.2. Restaurācijai:

  • Restaurācijas darbu sarežģītība
  • Restaurācijas darbu, objekta kultūras mantojuma vērtība
  • Inovatīvu risinājumu, materiālu izmantojums (ja attiecināms)
  • Energoefektivitāti veicinošu risinājumu pielietojums (ja attiecināms)
  • Iebūvēto materiālu kvalitāte
  • Darbu izpildes kvalitāte
  • Sabiedrības ieguvums

   7.3.  Inženierbūvei:

  • Konstruktīvie risinājumi
  • Inovatīvu risinājumu izmantojums
  • Energoefektivitāti veicinošu risinājumu pielietojums (ja attiecināms)
  • Inženierbūves darbu sarežģītība
  • Iebūvēto materiālu kvalitāte
  • Darbu izpildes kvalitāte
  • Sabiedrības ieguvums

  7.4.  Ainavas būvei:

  • Esošo dabas un kultūras vērtību saglabāšana
  • Celiņu, laukumu un citu inženierbūvju struktūru kvalitāte
  • Labiekārtojuma elementu kvalitāte
  • Stādījumu kvalitāte
  • Inovatīvu risinājumu izmantojums (ja attiecināms)
  • Energoefektivitāti veicinošu risinājumu izmantojums (ja attiecināms)
  • Ilgtspējīgu risinājumu/materiālu izmantojums
  • Klimata mainību mazinošu risinājumu izmantojums
  • Vides pieejamība
  • Sabiedrības ieguvums
  • Konstruktīvie risinājumi (ja attiecināms)

  7.5.  BIM objektam:

  • BIM Modeļa sarežģītības pakāpe
  • BIM Modeļa detalizācijas pakāpe
  • BIM modeļa kvalitāte
  • BIM projekta organizācija
  • BIM modeļa izmantošana (plānošanā, tāmēšanā, ražošanā, būvniecībā, ekspluatācijā)

   

  1.  Būves pieteikšana un reģistrācijas maksa

  8.1.  Ikviena fiziska vai juridiska persona var ieteikt skates žūrijai izvērtēt 2023. gadā ekspluatācijā nodotu būvi.  Skates organizētāji informē būvnieku un būves īpašnieku par ieteikumu un lūdz iesniegt materiālus vērtēšanai.

  8.2.  Žūrijai ir tiesības iekļaut skatē un novērtēt sabiedriski nozīmīgas valsts un pašvaldību būves. Šādā gadījumā skates reģistrācijas maksa netiek prasīta.

  8.3.  Būvju pieteicēji – Latvijā Būvkomersantu reģistrā reģistrēti būvuzņēmēji, nozares sabiedriskās organizācijas, būvniecības ierosinātāji, projektētāji, pašvaldības, būvspeciālisti.

  8.4.  Reģistrācijas maksa par būves dalību skatē ir 250.00 EUR (divi simti piecdesmit eiro, 00 centi) un PVN 21% 52.50 EUR, kopā 302.50 EUR. Ja pieteicējs piesaka vairākas būves, tad par katru nākamo skatei pieteikto būvi reģistrācijas maksa tiek samazināta par 50.00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) un PVN 21% 10.50 EUR, kopā 60.50 EUR. Pieteicējam ir tiesības atteikties no šīs atlaides, maksājot pilnu summu EUR 250, bez PVN, par katru pieteikto būvi, lai atbalstītu nozares profesionālā vērtējuma ikgadējo norisi.

  8.5. Pašvaldībām būvju pieteikšana ir bez maksas.

  Pārskaitījuma rekvizīti:

  Biedrība Latvijas Būvnieku asociācija

  Reģ.Nr. 40008015589; Banka: AS Swedbank; HABALV22

  Konta Nr.: LV86 HABA 0551 0152 64911

   

  1.  Skates žūrijas sastāvs un būvju vērtēšana

  9.1.  Skates žūrijā iekļauti nozares eksperti, kuri deleģēti no RTU, LBTU, RISEBA FAD, RCK, BVKB,VNĪ, LPS un 18 būvniecības nozares sabiedriskajām organizācijām.** (Pilns valsts un sabiedrisko organizāciju saraksts lasāms zemāk)

  9.2.  Žūrijas priekšsēdētājs ir Normunds Grinbergs, LBA valdes priekšsēdētājs.

  9.3.  Katram žūrijas dalībniekam un priekšsēdētājam ir vienas balss tiesības.

  9.4.  Katrs žūrijas loceklis vērtē būves pēc noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

  9.5.  Žūrijas locekļi, kuri piedalījušies kādas būves projektēšanā vai būvniecībā, tās vērtēšanā nepiedalās.

  9.6.  Žūrijai ir tiesības papildināt nomināciju sarakstu, vērtēt un lemt par pieteiktās būves atbilstību nominācijai.

  9.7.  Žūrijas dalībnieku atsevišķais vērtējums un tā pamatojums, kā arī apkopojums būvju gala vērtējumā ar punktiem nav publiski pieejama informācija.

  Piesakot objektu skatei, pieteicēji piekrīt nolikuma noteikumiem.

  Kontaktinformācija: gadabuve@gmail.com, +371 26484891 – Baiba Mierkalne

   

  ** Valsts un sabiedrisko organizāciju saraksts:

  Latvijas Būvnieku asociācija

  Latvijas Būvinženieru savienība

  Būvniecības valsts kontroles birojs

  Valsts nekustamie īpašumi

  Latvijas Pašvaldību savienība

  Rīgas Tehniskā universitāte

  Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

  Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA FAD

  Rīgas Celtniecības koledža

  Koka Būvniecības klasteris

  Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija

  Būvmateriālu ražotāju asociācija

  Latvijas Ainavu arhitektu biedrība

  Latvijas Ģeotehniķu savienība

  Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociācija

  Latvijas Jumiķu apvienība

  Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija

  Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība

  Transportbūvju inženieru asociācija

  Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija

  Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome

  Latvijas Inženierkonsultantu asociācija

  Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija

  Latvijas ceļu būvētājs

  Latvijas Betona savienība