SKATE „GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ 2018”

 1. Organizētāji

Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, BVKB, VNĪ, Latvijas Pašvaldību savienību, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, RISEBA FAD, Biznesa augstskolas “Turība” Komunikācijas fakultāti un 18 būvniecības nozares sabiedriskajām organizācijām.

 

 1. Skates mērķis

Veicināt būvniecības procesa kvalitāti, nosakot un popularizējot labākās būves un labās prakses piemērus būvniecības procesā Latvijā un ārzemēs 2018. gadā, veicināt  profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteikt atzinību un motivēt nozares pārstāvjus profesionāliem izaicinājumiem akcentējot būvniecības procesa gala rezultātu – būvi.

 

 1. Skates norise

Būves piesaka  no 2018. gada 1. novembra līdz 2019. gada 28. janvārim.

Pieteikums, kas atrodas www.gadabuve.lv, aizpildāms digitāli atbilstoši nolikuma 6.1 punktam.

Pielikumi atbilstoši nolikuma 6.2. – 6.8. punktiem nosūtāmi uz LBA e-pastu gadabuve@gmail.com, vai nosūtot uz šo e-pastu saiti ar datu glabāšanas vietu.

Būvi var pieteikt un jautājumus var precizēt arī zvanot uz tālruni 26484891, 67228584.

Pirmā kārta. Žūrija (nozares eksperti un nozares organizāciju pārstāvji) izmantojot iesniegto informāciju, izvērtē un atlasa būves otrajai kārtai.

Otrā kārta. Žūrija dodas skatīt būves un tikties ar būvnieka un pasūtītāja pārstāvi (attiecas uz būvēm Latvijā). Žūrija izvērtē un izvirza finālistus skates trešajai kārtai.

Trešā kārta ir publiska. Finālā iekļuvušās būves prezentē to būvētājs/pasūtītājs, stāsta par būves tapšanas gaitu akcentējot nolikuma 7.punktā minētos kritērijus un pamato, kādēļ šī būve pretendē uz nosaukumu „Gada labākā būve Latvijā 2018”, kā arī atbild uz žūrijas un interesentu jautājumiem.

Apbalvošana notiks 2019. gada martā.

 

 1. Skates uzdevumi

4.1. Novērtēt labās prakses piemērus, progresīvās būvniecības tehnoloģijas un būvju kvalitāti.
4.2. Popularizēt atbilstošu ekoloģisku un Latvijā ražotu būvmateriālu izmantošanu būvēs.
4.3. Veicināt būvju pasūtītāju, projektētāju un būvētāju sadarbību.
4.4. Popularizēt būvniecības uzņēmumu, būvmateriālu ražotāju, projektētāju un inženieru sasniegumus masu medijos un sabiedrībā.
4.5. Sekmēt būvniecības nozares attīstību un nozares pārstāvju savstarpēju sadarbību.

 

 1. Skates nominācijas

Skatei var izvirzīt būves, kuras nodotas ekspluatācijā 2018. gadā, šādās nominācijās:
5.1. Dzīvojamā jaunbūve
5.1.1. ar pelēko apdari – daudzdzīvokļu ēkas, privātmājas.
5.1.2. ar pilnu apdari – daudzdzīvokļu ēkas, privātmājas.
5.2. Publiskā jaunbūve – valsts, izglītības, veselības, kultūras, sporta, tirdzniecības iestāžu un biroja ēkas.
5.2.1. Ražošanas ēkas jaunbūve, pārbūve un atjaunošana.
5.3. Pārbūve – būves, kurām ir mainīts būves, vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietošanas veidu
5.4. Atjaunošana – būves, kurām ir nomainīti nolietojušies būves nesošie elementi vai konstrukcijas vai veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju.
5.5. Restaurācija – ēka vai tās daļa, kurai pirms darbu uzsākšanas ir saņemta pieminekļa aizsardzības instances darbu atļauja un pēc būvdarbu pabeigšanas ir iesniegta atskaite par veiktajiem restaurācijas darbiem (arī restaurācijas pase).
5.6. Inženierbūve – jaunbūvēti, pārbūvēti vai atjaunoti ceļi, tilti, pārvadi un citi infrastruktūras objekti.
5.7. Ainava – atjaunoti vai jaunbūvēti publiskas ārtelpas objekti, parki, estrādes, atpūtas un sporta laukumi.

5.8. Būve ārzemēs – Latvijas Būvkomersantu projektētās un / vai būvētās būves ārzemēs.

5.9. Koka būve – Latvijas Būvkomersantu projektētās un / vai būvētās būves, kurām nesošie elementi un konstrukcijas ir izgatavotas no koka.

5.10. Inovācijas būvniecībā – Pasaules prakses tehnoloģiju ieviešana Latvijas Būvkomersantu projektētās un / vai būvētās būvēs (Būvniecības Informatīvā Modelēšana)

5.11. Žūrijas kompetencē ir izcelt vienu būvi ārpus nominācijām, ar žūrijas balsojumu piešķirot tai “Gada labākā būve Latvijā” lielo balvu. Šai nominācijai izvirzītā būve nesaņem balvu savā nominācijā. Žūrija šo nomināciju var arī nepiešķirt.

 

 1. Iesniedzamie materiāli(katrai iesniegtajai būvei materiāli jānoformē atsevišķi)

6.1. Pieteikums skatei – ziņas par būvi (mājaslapā www.gadabuve.lv augšējā rīku joslā “PIETEIKTIES” aizpildāms digitāli):

6.1.1. Nominācijas nosaukums
6.1.2. Būves nosaukums, adrese.
6.1.3. Pasūtītājs, kontakti (tālrunis, e-pasts).
6.1.4. Projekta autors vai autori, kontakti (tālrunis, e-pasts).
6.1.5. Galvenais būvuzņēmējs vai līgumsabiedrība, kontakti (tālrunis, e-pasts).
6.1.6. Būvuzrauga pilns vārds, uzvārds un kontakti (tālrunis, e-pasts), un firmas nosaukums, ja būvuzraudzību veic firma.
6.1.7. Projektētāji – konstruktori (vēlams aprakstīt projektētāju īpašo ieguldījumu), kontakti (tālrunis, e-pasts).
6.1.8. Galvenie darbuzņēmēji (vēlams izcelt darbuzņēmēju īpašo ieguldījumu), kontakti (tālrunis, e-pasts).
6.1.9. Būvi raksturojoši lielumi.
6.1.10. Latvijā ražoto materiālu izmantošana.
6.1.11. Ekoloģisko materiālu izmantošana.
6.1.12. Būves izmaksas eiro.
6.1.13. Būvniecības ilgums mēnešos.

6.1.14. Kontaktpersona, Tālrunis, e-pasts.
6.2. Akts par būves nodošanu ekspluatācijā 2018.gadā (kopija).
6.3. Būvprojekta Arhitektūras daļa. (Teritorijas sadaļa, Būvprojekta ģenerālplāns, Arhitektūras risinājumi)

6.4. Būves projektēšanā un būvniecībā izmantotie inženierizpētes materiāli, t.i. visām būvēm ģeotehniskās izpētes materiāli, un pārbūves gadījumā arī tehniskās apsekošanas materiāli.
6.5. Būvkonstrukciju aprēķinu atskaite, atbilstoši LVS 1046:2015 4. nodaļas prasībām (Žūrijai ir tiesības pieteikto būvi nevirzīt uz nākamo kārtu, ja nav iesniegta šī atskaite).
6.6. Būvprojekta Būvkonstrukciju daļa – rasējumi tehniskā projekta stadijā, pēc kuriem būve reāli tika uzbūvēta (rūpnīcas detalizācijas rasējumi netiek prasīti).

6.7. Nominācijai “Inovācijas būvniecībā” un citām nominācijām, ja ir pielietota BIM :

 • BIM modeļus .ifc formātā,
 • BEP (BIP) jeb BIM Execution Plan (BIM Izpildes Plāns) jeb dokuments, kurš apraksta BIM realizācijas procesu,
 • īsu aprakstu par BIM izmantošanu pieteiktā projekta ietvaros

6.8. Vismaz 5 līdz 10 augstas kvalitātes fotogrāfijas (digitālā formā), kurās labi redzama pieteiktā būve.
6.9. Apliecinājums par reģistrācijas maksas veikšanu.
Vēlams:
6.10. Atsauksmes.
6.11. Energoefektivitātes sertifikāts (kopija).

6.12. Ēkas gaisa caurlaidības testa atskaite (atbilstoši LBN 002-15 un LVS EN 13829:2013).
6.13. Dzīves cikla aprēķins.
6.14. Eksperta slēdziens nestandarta risinājumiem.
6.15. Video un foto materiāls digitālā formātā par būvniecības procesu.

Skatei iesniegtie materiāli netiek atdoti atpakaļ. Skatei iesniegtos materiālus, t.sk. vizuālos organizētāji drīkst izmantot pēc saviem ieskatiem, pasākumos, kas nav virzīti peļņas gūšanai.
Visus iesniedzamos materiālus (kopētus, skenētus) var iesniegt digitālā formātā nosūtot uz e-pastu:  gadabuve@gmail.com, vai arī uz šo pašu e-pastu nosūtot saiti ar pieeju datu glabātuvei.

 

7.Vērtēšanas kritēriji

7.1. Dzīvojamai jaunbūvei, Publiskai jaunbūvei, Pārbūvei, Atjaunošanai, Koka būvei un Būvei ārzemēs:

 • Konstruktīvie risinājumi
 • Ugunsdrošība un evakuācija
 • Vides pieejamība
 • Inovatīvu risinājumu izmantojums
 • Inženiersistēmas, mikroklimats
 • Energoefektivitāti veicinošu risinājumu pielietojums
 • Ēkas komforts, funkcionalitāte
 • Iebūvēto materiālu kvalitāte
 • Darbu izpildes kvalitāte
 • Sabiedrības ieguvums

7.2.Restaurācijai:

 • Restaurācijas darbu sarežģītība
 • Restaurācijas darbu, objekta kultūras mantojuma vērtība
 • Inovatīvu risinājumu, materiālu izmantojums
 • Energoefektivitāti veicinošu risinājumu pielietojums
 • Iebūvēto materiālu kvalitāte
 • Darbu izpildes kvalitāte
 • Sabiedrības ieguvums

7.3. Inženierbūvei:

 • Konstruktīvie risinājumi
 • Inovatīvu risinājumu izmantojums
 • Energoefektivitāti veicinošu risinājumu pielietojums
 • Inženierbūves darbu sarežģītība
 • Iebūvēto materiālu kvalitāte
 • Darbu izpildes kvalitāte
 • Sabiedrības ieguvums

7.4. Ainavai:

 • Esošo dabas un kultūras vērtību saglabāšana
 • Celiņu, laukumu un citu inženierbūvju struktūru kvalitāte
 • Labiekārtojuma elementu kvalitāte
 • Stādījumu kvalitāte
 • Inovatīvu risinājumu izmantojums
 • Energoefektivitāti veicinošu risinājumu izmantojums
 • Ilgtspējīgu risinājumu/materiālu izmantojums;
 • Sabiedrības ieguvums

7.5. Inovācijas būvniecībā:

 • BIM Modeļa sarežģītības pakāpe
 • BIM Modeļa detalizācijas pakāpe
 • BIM modeļa kvalitāte
 • BIM projekta organizācija
 • BIM modeļa tālākā izmantošana (būvniecībā, ražošanā, tāmēšanā, plānošanā utt.)

 

 1. Būves pieteikšana un reģistrācijas maksa

8.1. Ikviena fiziska vai juridiska persona var ieteikt skates žūrijai izvērtēt 2018. gadā ekspluatācijā nodotu būvi.  Skates organizētāji informē būvnieku un būves īpašnieku par ieteikumu un lūdz iesniegt materiālus vērtēšanai.
8.2. Žūrija ir tiesīga iekļaut skatē un novērtēt valsts un pašvaldību būves, kas ir sabiedriski nozīmīgas. Šādā gadījumā skates reģistrācijas maksa netiek piemērota.
8.3. Būvju pieteicēji – Latvijā Būvkomersantu reģistrā reģistrēti būvuzņēmēji, nozares sabiedriskās organizācijas, pasūtītāji, projektētāji, pašvaldības, būvspeciālisti.
8.4. Reģistrācijas maksa par būves dalību skatē ir 200.00 EUR (divi simti eiro, 00 centi). Ja pieteicējs piesaka vairākas būves, tad par katru nākamo skatei pieteikto būvi reģistrācijas maksa tiek samazināta par 50.00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi).
8.5. Pašvaldībām dalība skatē, piesakot būves, ir bez maksas.
Pārskaitījuma rekvizīti:
Biedrība “Latvijas Būvnieku asociācija”

Reģ.Nr. 40008015589

Banka: AS “Swedbank”; SWIFT: HABALV22

Konta Nr.: LV86 HABA 0551 0152 64911

 

 1. Skates žūrijas sastāvs un būvju vērtēšana

9.1. Skates žūrijā iekļauti nozares eksperti, kuri deleģēti no RTU, LLU, RISEBA FAD, BVKB,VNĪ, LPS un 20 būvniecības nozares sabiedriskajām organizācijām.* (Pilnu valsts un sabiedrisko organizāciju sarakstu skatīt zemāk)

9.2. Žūrijas priekšsēdētājs ir Normunds Grinbergs, LBA prezidents.
9.3. Katram žūrijas loceklim un priekšsēdētājam ir vienas balss tiesības.

9.4. Katrs žūrijas loceklis vērtē būves pēc noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.
9.5. Žūrijas locekļi, kuri bijuši iesaistīti būves projektēšanā vai būvniecībā, šīs  būves izvērtēšanā nepiedalās.

9.6. Žūrijai ir tiesības izvērtēt un lemt par pieteiktās būves atbilstību nominācijai.

* Valsts un sabiedrisko organizāciju saraksts:

 1. LBA – Latvijas Būvnieku asociācija
 2. LBS – Latvijas Būvinženieru savienība
 3. BVKB – Būvniecības valsts kontroles birojs
 4. Valsts Nekustamie Īpašumi
 5. Latvijas Pašvaldību savienība
 6. Rīgas Tehniskā universitāte
 7. Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 8. RISEBA FAD
 9. LatBim – Latvijas Būvju informācijas modelēšanas biedrība
 10. Koka Būvniecības Klāsteris
 11. Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija
 12. Būvmateriālu ražotāju asociācija
 13. Latvijas Ainavu arhitektu biedrība
 14. Latvijas Ģeotehniķu savienība
 15. Latvijas būvinspektoru un būvuzraugu asociācija
 16. Latvijas Jumiķu apvienība
 17. Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija
 18. Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība
 19. Transportbūvju inženieru asociācija
 20. Tehnisko ekspertu asociācija
 21. LNPAA – Latvijas namu Pārvaldītāju un Apsaimniekotāju asociācija
 22. Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome
 23. Biedrība “Latvijas Ceļu būvētājs”
 24. Latvijas Inženierkonsultantu asociācija
 25. Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija
 26. Latvijas Arhitektu savienība